Par mums

FK Tukums 2000 ir Latvijas futbola klubs, kurš dibināts 2000. gadā un atrodas Tukumā. Kluba pirmsākumos tika trenētas tikai meiteņu un zēnu jauniešu komandas, bet 2007. gadā izveidoja arī vīru komandu, kura startē 1. līgā.

Jau daudzus gadus ar ļoti labiem rezultātiem FK Tukums 2000 startē Latvijas Jaunatnes čempionāta visās vecuma grupās, regulāri ieņemot godalgotas vietas vairākās vecuma grupās. Tā, piemēram, 2012.gadā Latvijas Jaunatnes futbola klubu reitinga kopvērtējumā FK Tukums 2000 ieņēma 6.vietu valstī. Futbolā 11:11 – 10.vieta, 8:8 – 3.vieta. 2013.gadā Latvijas Jaunatnes futbola klubu reitingā 10. vieta kopvērtējumā, futbolā 11:11 – 14.vieta, futbolā 8:8 – 4.vieta.

FK Tukums 2000 paspārnē ir izauguši tādi talantīgi futbolisti kā Kristaps Blanks, Jevgeņijs Kosmačovs, Ritvars Rugins, Vitālijs Smirnovs, Edijs Joksts, kuri turpina karjeru Latvijas futbola virslīgas klubos.

Kluba formas pamatkrāsa: zaļš/sudrabs, bet rezerves krāsas: pelēks, melns.

Kluba mērķi.

MISIJA

Futbola kluba misija ir nodrošināt Tukuma novadā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem vecumā no 4-18 gadiem iespēju attīstīt un pilnveidot futbola prasmes sakārtotā un kvalitatīvā vidē. Dot iespēju ieintresētajiem sevi pilnveidot profesionālajā futbolā. Veicināt futbola popularitāti Latvijā un  novada iedzīvotāju vidū, kuri brīvprātīgi iesaistās futbola un veselīga dzīves veida veicināšanas aktivitātēs.

 STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Stratēģiskais mērķis (pozitīvs apgalvojums) Galvenais rezultāts Galvenie labuma guvēji no mērķa realizācijas 12 mēnešu laikā 2 gadu laikā Vairāk nekā 2 gadu laikā Ar esošajiem resursiem
Sagatavot Latvijas nacionālās izlases spēlētājus.   Kvalitatīvi spēlētāji. Nacionālā izlase, jaunatnes izlases.   X   X   X   Jā / Nē
    Uzlabot futbola infrastruktūru un materiāl-tehnisko bāzi.   Izveidot divus kvalitatīvus dabīgā seguma futbola laukumus, lai mazinātu sportiskās traumas. Futbola kluba bērni, jaunieši, Tukuma novada iedzīvotāji, Latvijas nacionālā futbola izlase.       X       X       X       Nē
  Nostiprināt kluba administratīvo resursu, izveidojot apmaksātu direktora amatu. Kluba dokumentācija, apmācību programma, projektu piesaiste un realizācija, saglabāt esošos kluba finansējuma avotus un piesaistīt jaunus kluba atbalstītājus.       Futbola klubs, LFF.       X       X       X       Nē
Sadarbība ar Tukuma novada domi, turpināt futbola infrastruktūras attīstību novadā.   Augstu sportisko rezultātu sasniegšana sakārtotā vidē ar labu infrastruktūru.   Futbola klubs, novada dome, LFF.     X     X     X     Jā  

Izveidot divus kvalitatīvus dabīgā seguma futbola laukumus. 

apstiprināts

28.02.2018

V. Akimovs

FK Tukums 2000 Prezidents

FK TUKUMS 2000 (KLUBA) IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

nosacījumi klubam un sportistiem

 1. Nosacījumi sportistiem:
 1. Kluba  labā izmantot savu enerģiju un sportiskās dotības, darīt visu, kas iespējams, atbalstot un stiprinot Klubu, un atturēties no tādām darbībām, kuras tam varētu kaitēt.
 2. Balstoties iepriekš minētajos principos, Kluba audzēknis (turpmāk tekstā Spēlētājs) apņemas:
 1. bez nosacījumiem pildīt Kluba treneru un vadītāju norādījumus, kas saistīti ar  šo  noteikumu izpildi;
 2. visus savus spēkus un sportiskās dotības izmantot sevis kā spēlētāja pilnveidošanai;
 3. piedalīties Kluba sporta darbībā: sacensībās, treniņos un citās nodarbībās/pasākumos, kas paredzētas, lai sagatavotos sacensībām, kas notiek vispārējā kārtībā vai sarīkotas spēlētājam individuāli. Apzinīgi tām gatavoties un ierasties noteiktā laikā. Ja Spēlētājs nevar piedalīties nodarbībās/treniņos/sacensībās, viņam par to nekavējoties ir jāinformē Klubs;
 4. savainošanās vai saslimšanas gadījumā Spēlētājam ir nekavējoties jāinformē Klubs par ārsta diagnozi tādā apmērā, kādā tas skar Spēlētāja attiecības pret Klubu saskaņā ar šiem noteikumiem;
 5. nesmēķēt, nelietot alkoholu un narkotiskās vielas, pildīt Kluba pilnvaroto personu norādījumus par dzīvesveidu un sportisku uzturu, par atlētiskiem un terapeitiskiem pasākumiem tādā apmērā, kādā tas skar Spēlētāja darbību saskaņā ar šiem noteikumiem;
 6. pienācīgi uzraudzīt visu Kluba izsniegto apģērbu/ekipējumu un citus līdzekļus, kā arī atdot izsniegtos priekšmetus Klubam, kad Spēlētājs pamet Klubu;
 7. publiski un privāti izturēties tā, lai nekaitētu Kluba tēlam un futbola spēlei vispār, atturēties no negatīviem komentāriem trešajām personām par Kluba  iekšējām lietām, nelietot necenzētus vārdus un ievērot iekšējās vispārīgi pieņemtas uzvedības normas;
 8. cieņpilni izturēties pret katru sacensību vai treniņu dalībnieku un bez protestiem pieņemt sacensību tiesneša vai viņa asistenta lēmumus sacensību laikā, būt pašdisciplinētam treniņos un sacensību laikā;
 9. bez Kluba piekrišanas nepiedalīties citu sporta klubu, skolu, akadēmiju treniņos, nometnēs un sacensībās, neiesaistās sarunās/pārrunās ar trešām personām, sporta un futbola aģentiem;
 10. Stingri ievērot Godīgas spēles (Fair play) principus;
 11. Klubs atzīst visas personīgās Spēlētāja tiesības brīvi izpausties tādā mērā, kādā tas nediskreditē Klubu, kā arī futbola spēli;
 12. Šo noteikumu spēkā esamības laikā, Spēlētājs pilnvaro Klubu kopējam Kluba darbības mārketingam izmantot savu tēlu, fotogrāfijas un videoierakstus.
 13. Kluba nosacījumi
 14. Klubs apņemas Spēlētājam:
 1. nodrošināt pilnvērtīgu mācību treniņu – sacensību procesu un palīdzēt sasniegt pēc iespējas augstākus sportiskos rezultātus;
 2. nodrošināt kvalificētu treneru darbu, drošus treniņu un sacensību apstākļus un citu infrastruktūru saskaņā ar LFF nolikumu;
 3. nediskriminēt Spēlētāju un nodrošināt objektīvu viņa sasniegumu vērtēšanu;
 4. nodrošināt iespēju Spēlētājam netraucēti mācīties un censties iegūt vidējo un augstāko izglītību;
 5. radīt iespēju Spēlētājam piedalīties Latvijas valsts dažāda vecuma nacionālās izlases sacensībās un īstermiņa (līdz 20 d.) nometnēs saskaņā ar FIFA noteikumiem.

drošības nosacījumi kluba stadionā un tā teritorijā

 1. Stadiona darbības organizācija
 2. Stadiona izmantošana notiek saskaņā ar Stadiona izmantošanas grafiku, kuru apstiprina FK Tukums 2000 sporta direktors.
 3. Drošības noteikumi
 4. Stadionā aizliegts:
  1. ienest un lietot alkoholisko dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;
  2. smēķēt;
  3. piegružot to un tai pieguļošās teritorijas ar sadzīves atkritumiem;
  4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
  5. ievest dzīvniekus;
  6. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus;
  7. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu, inventāru, patvaļīgi izvietot informācijas nesējus;
  8. patvaļīgi pārvietot Stadionā esošos aprīkojuma elementus.
 5. Stadiona apmeklētāju pienākumi:
  1. ievērot Stadiona apmeklēšanas laikus;
  2. ievērot Stadiona un Futbola laukuma noteikumus;
  3. vērsties pret jebkuriem Stadiona un Futbola laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Stadiona uzraudzības darbinieku, treneri vai policiju;
  4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;
  5. respektēt Stadiona uzraudzības darbinieku, treneru norādījumus par kārtības ievērošanu Stadionā, kā arī pakļauties viņu pamatotajām prasībām;
  6. Sacensību/ treniņu laikā nepiederošām personām (ģimenes locekļiem, radiniekiem) aizliegts atrasties treniņu/spēļu laukumā, izteikt pamācošas piezīmes spēlētājiem, traucēt trenera un tiesneša darbību.
 1. Stadiona apmeklētāji paši atbild par personiskajām mantām un bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām, kas atrodas Stadiona teritorijā.
 2. Par nepilngadīgu personu – apmeklētāju atrašanos Stadionā, drošību un šo noteikumu ievērošanu Stadionā atbild bērnu vecāki vai bērnu pārstāvji, vai pašas nepilngadīgās personas, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu.
 3. Atļauju izmantot Stadionu var dot tikai sporta direktors.
 4. Pēc atļaujas saņemšanas trenerim nepieciešams:
  1. apskatīt nodarbību vietu, pārbaudīt inventāru, sevišķu vērību veltot to drošībai;
  2. pārbaudīt katra Spēlētāja personīgo inventāru;
  3. pieprasīt no sporta direktora konstatēto trūkumu novēršanu.
 5. Nodarbības un sacensības atļauts organizēt tikai tādos apstākļos, kuri neapdraud sportistu veselību un dzīvību.
 6. Ģērbtuvēs Spēlētāji uzturas tikai pārģērbšanās laikā.
 7. Apkalpojošā personāla un palīgtelpās, bez Kluba vadības vai treneru uzaicinājuma Spēlētājiem ieeja aizliegta.

III Atbildība par noteikumu ievērošanu un kontroli

 1. Šajos noteikumos noteiktās kārtības uzraudzību veic Kluba sporta direktors un/vai treneris.
 2. Par šo noteikumu neievērošanu personas var tikt izraidītas no stadiona teritorijas un var tikt sauktas pie atbildības.

nosacījumi treniņu un sacensību (spēļu) laikā

 1. Nodarbības notiek tikai trenera klātbūtnē.
 2. Pirms nodarbības treneris pārbauda futbola laukumu un sporta inventāru vai tas ir lietošanas kārtībā.
 3. Futbola vārtiem treniņu un sacensību laikā jāatbilst sacensību noteikumiem. Spēlētājiem aizliegts rāpties un karāties futbola vārtu pārliktnī.
 4. Personīgām mantām jāatrodas tām paredzētā vietā- ģērbtuvē. Aizliegts mantām atrasties laukumā/sporta zālē.
 5. Trenerim ir tiesības liegt iespēju piedalīties treniņā/sacensībās, ja ekipējums/apģērbs ir neatbilstošs.
 6. Sajūtot traumas, noberzumus vai sāpes vērsties pēc pirmās palīdzības pie trenera.
 7. Nav atļauts lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu, inventāru, patvaļīgi izvietot informācijas zīmes, plakātus.
 8. Pēc nodarbībām obligāti novākt aiz sevis sporta inventāru.
 9. Sporta nodarbību, sacensību, treniņu laikā nenēsāt (noņemt) gredzenus, aproces, pulksteņus, u.tml., nelietot sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm.
 10. Sacensību, nodarbību laikā neēst, nekošļāt košļājamo gumiju.

nosacījumi spēlētājiem izbraukumos

 1. Stingri ievērot trenera norādījumus visa izbraukuma laikā.
 2. Spēlētājam jābūt nodarbību raksturam un gadalaikam atbilstošā sporta apģērbā (tērpā) un apavos. Sporta apaviem jābūt: ērtiem, tīriem, sausiem.
 3. Spēlētājam jāievēro disciplīna, jāpilda trenera komandas un norādījumi, apzināti netraucēt citus Spēlētājus, iespēju robežās samazināt traumatisma risku sev un citiem.
 4. Pirms lietošanas pārbaudīt sporta inventāru – vai tas ir darba kārtībā, lietot to saudzīgi.
 5. Sacensībās – iepazīties ar to noteikumiem un drošības prasībām.
 6. Sporta nodarbību, sacensību, treniņu laikā nenēsāt (noņemt) gredzenus, aproces, pulksteņus, u.tml., nelietot sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm.
 7. Sacensību, nodarbību laikā neēst, nekošļāt košļājamo gumiju.
 8. Ievērot tīrību un kārtību sabiedriskās vietās un transporta līdzekļos.
 9. Ievērot pieklājības normas, nepieļaut vardarbību.
 10. Stingri jāievēro visas trenera prasības.
 11. Neņemt līdzi un nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.
 12. Izbraukuma laikā Spēlētājiem stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumos minētās prasības.
 13.  Ievērot personīgo higiēnu.
 14. Brauciena laikā transportlīdzeklī atrasties savās sēdvietās un netraucēt citus.
 15. Atstāt transportlīdzekli tikai ar trenera atļauju.
 16. Aizliegts atstāt grupu bez trenera atļaujas.
 17. Sekot savām personiskajām mantām, neatstāt tās bez uzraudzības.